Sidhuvud b3 ikon
Sv / En/Pl

Code of Conduct

Pres4

B3s Code of Conduct

B3s Code of Conduct* är en uppförandekod som gäller för samtliga medarbetare och dotterbolag inom B3-koncernen. Uppförandekoden finns till för att vi ska ha en gemensam grundsyn på arbetsmiljö, miljö, jämställdhet och CSR och hur vi ska agera mot varandra och våra kunder.

B3s Code of Conduct

Hörnstenar i B3-koncernens arbete är kundorientering, skickliga medarbetare och ett engagerat ledarskap. Vår långsiktiga framgång beror på vår förmåga att skapa värde för dem som vi finns till för – kunderna – genom vår viktikaste tillgång – våra medarbetare. Våra kunders uttalade och underförstådda behov, krav, önskemål och förväntningar skall vara vägledande för vårt företag, våra medarbetare och vår verksamhet.

För att uppnå detta krävs en kultur som sätter kunden och medarbetaren i främsta rummet med hjälp av riktlinjer för vår verksamhet och ett personligt, aktivt och synligt engagemang från och för varje individ. Därför är det viktigt för B3 att skapa förutsättningar för nöjda medarbetare, något vi bland annat gör genom friheten att påverka den egna arbetssituationen.

1 Inledning

Ambitionen för B3 Consulting Group AB (”B3”) är att skapa mervärde för medarbetare, kunder, leverantörer och aktieägare och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Med en verksamhet byggd på god affärsetik, socialt och miljömässigt ansvar strävar B3 efter att bygga långsiktiga relationer som kännetecknas av ömsesidigt förtroende.
Uppförandekoden speglar B3s värderingar och därmed också de krav B3 har på medarbetare, partners, leverantörer och underleverantörer.

Vår vision visar vägen:
”Att vara Sveriges bästa konsultbolag – för våra medarbetare, uppdragsgivare och ägare”. Att hela tiden fortsätta utvecklas som arbetsgivare, leverantör och partner är viktigt för att B3 ska vara Sveriges bästa konsultbolag.

Genom att ha en tydlig vision och plan med mätbara mål där målsättningen att alla kan bidra och känna engagemang är viktigt för att vi på B3 ska vara relevanta för befintliga och nya medarbetare och för våra kunder.


1.1 Grundläggande värderingar

Grunden för uppförandekoden består av B3 Consulting Groups kärnvärden, som ger vägledning i allt B3 gör. Vi blir bara vad vi själva gör oss till – Vill man så kan man – Kan man så får man!

B3 följer FN:s Global Compact och B3s uppförandekod bygger på Global Compacts tio principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Principerna i uppförandekoden bygger också på FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och ILO:s grundläggande konventioner om rättigheter i arbetslivet. Mer information om detta ramverk nås finns på: https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles.
Se sammanfattning under avsnitt 1.2 nedan.


1.2 FN Global Compact i Korthet

Mänskliga rättigheter
• PRINCIP 1: Stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter inom sfären för företagens inflytande
• PRINCIP 2: Försäkra att deras egna företag inte är inblandade i kränkningar av mänskliga rättigheter
Arbetsrätt
• PRINCIP 3: Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar
• PRINCIP 4: Eliminera alla former av tvångsarbete
• PRINCIP 5: Avskaffa barnarbete
• PRINCIP 6: Avskaffa diskriminering vad gäller rekrytering och arbetsuppgifter
Miljö
• PRINCIP 7: Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker
• PRINCIP 8: Ta initiativ för att stärka ett större miljömedvetande
• PRINCIP 9: Uppmuntra utvecklandet av miljövänlig teknik
Antikorruption
• PRINCIP 10: Motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och mutor.

1.3 Omfattning

Uppförandekoden gäller för alla medarbetare i B3 Consulting Group, från styrelse och ledning till enskild medarbetare, och innehållet i uppförandekoden ska alltid följas.
Uppförandekoden består av denna policy som vid behov kompletteras med riktlinjer inom specifika områden.

2 Värderingar som styr B3s personalrelaterade arbete

Som medarbetare på B3 delar vi nedanstående värderingar och målbild:
• Vi tycker det är viktigt att trivas på jobbet och ha kul!
• Vi ska ha balans i livet, mellan arbete och fritid, och uppmuntrar till motion, friskvård och wellness.
• Vi har högt i tak – vi tror på ledarskap, inte hierarki.
• Vi visar varandra uppskattning och ger feedback.
• Vi värdesätter frihet och delaktighet, medarbetare involveras alltid i beslut som berör denne.
• Vi tror på individens förmåga att ta ansvar och uppmuntrar personligt entreprenörskap.
• Vi ska vara ett företag som löser problem åt våra kunder.
• Vi ska vara ett bra företag att investera tid eller pengar i.
• Vi delar gärna med oss av vår erfarenhet och kunskap för att utvecklas. Vi är engagerade, sprider positiv energi och skapar en trivsam arbetsmiljö med roliga aktiviteter tillsammans.
• Vi värdesätter mångfald och bidrar till en arbetsplatskultur där allas olikheter får utrymme.

3 Uppförandekod hos Kund

Vid leverans från B3 i uppdrag och andra kundrelationer agerar vi enligt följande:
• B3 verkar i sina uppdrag för att tillvarata kundens intressen.
• B3 har respekt för individen: din kollega, din kund och dina branschkollegor.
• B3 verkar för att kundens lösningar levereras till avtalad tid, kvalitet och kostnad.
• B3 agerar professionellt i relationer med kundens personal och andra resurser som kunden använder för uppdragen. Smidighet, hjälpsamhet och serviceanda är centrala nyckelord.
• B3 följer kundens riktlinjer och kommer med förslag till förbättringar eller alternativ när B3 ser att det kan behövas.
• B3 är ödmjuka inför våra egna brister och välkomnar förslag till förbättringar.
• B3 hanterar kundernas information och IT-miljö med ansvar och konfidentialitet och respekt för affärshemligheter, andras och egna, ingår som en del av anställningen och anställningsavtalet.
• B3 strävar efter att leverera värde och vara uppskattade för sina leveranser, konsulter och förmåga att anpassa oss efter kundens miljö och kultur.
• B3 respekterar upphovsrätten i skrift, bildmaterial och kod.

4 Miljöarbete

B3 skall följa de lagar och andra krav som är relevanta för B3s miljöarbete.
B3 bedriver ett systematiskt arbete för att identifiera, analysera och hantera miljöpåverkan och miljörelaterade risker för produkter, tjänster och verksamhet genom hela livscykeln. B3 ska kartlägga sin miljöpåverkan och ständigt sträva efter att minska miljöpåverkan, förebygga föroreningar och ständig förbättra sitt miljöarbete.
Användningen av energi, vatten och andra råvaror ska vara effektiv och negativ inverkan på den biologiska mångfalden ska minimeras. Ämnen skadliga för människor och miljö, inklusive kemikalier, ska hanteras på ett för människan och naturen säkert sätt. B3 strävar efter att undvika alla skadliga utsläpp till följd av affärsverksamheten samt att kontinuerligt minska sin klimatpåverkan.
B3 ska undvika avfall till följd av affärsverksamheten och ska säkerställa att det avfall som genereras ska hanteras ansvarsfullt. Förbrukningsartiklar skall vara av återvinningsbar/återvunnen karaktär och miljögodkänt där det är möjligt.

5 Arbete med mångfald

B3 arbetar aktivt med mångfald och jämställdhet för att få fler kvinnor och ickebinära att söka sig till branschen och bidra till inkludering. Målet är en kreativ och effektiv arbetsplats som främjar mångfald. B3 arbetar med flera områden som arbetsförhållanden, föräldraskap och lönejämförelse för att öka jämställdhet och mångfald. Initiativ som utbildning och inkluderingsnätverk används för att synliggöra och medvetandegöra kring olika teman. Diskriminering, trakasserier och kränkande behandling tolereras inte och arbetstagare som påtalar missförhållanden får inte särbehandlas negativt.

6 Arbetsmiljö

B3 arbetar aktivt och proaktivt för att säkerställa en säker och hälsosam arbetsplats. B3 identifierar vilka risker som finns i verksamheten och arbetar för att förebygga olycksfall, skador och sjukdom. Detta omfattar såväl fysiska, organisatoriska som sociala (psykosociala) risker.
Arbetsmiljön håller en nivå som överensstämmer med internationella riktlinjer, t.ex. ICOH. Arbetstagare informeras om säker arbetsmiljö, farliga arbetsmoment, eventuella hälsorisker som arbetet kan medföra, brandsäkerhet, hur incidenter och olyckor ska hanteras samt ges lämplig arbetsmiljöutbildning. Vid behov ska alla B3s medarbetare ha tillgång till relevant skyddsutrustning.


7 Hållbarhet och Affärsetik

Det är viktigt för B3 att vara ett etiskt och transparent bolag som på bästa sätt bidrar till en hållbar samhällsutveckling och att B3 har goda relationer till samhället. Detta innebär ett medvetet arbete för att minimera B3s organisations negativa påverkan, men syftar också till ett ännu mer idogt arbete att främja B3s möjligheter till att bidra positivt, såväl som organisation som på medarbetarnivå. B3 ser många fördelar med att arbeta med B3s sociala ansvarstagande.
• Möta upp mot kommande lagkrav
• Möta upp mot interna och externa befintliga krav och önskemål
• Möta upp hållbarhetskrav som ställs av B3s kunder
• B3s varumärke stärks mot nuvarande och potentiella kunder där hållbarhetsperspektivet är viktigt.
• Positiv påverkan på människor och miljö - hållbarhetsanpassade tjänster.

Kontakta oss