Sidhuvud b3 ikon
Sv / En/Pl

Kodeks postępowania

B3 mugg

Kodeks postępowania B3

Kodeks postępowania B3 to kodeks, który ma zastosowanie dla wszystkich pracowników i spółek współpracujących z grupą B3. Kodeks postępowania istnieje po to, aby dać nam wspólny pogląd na środowisko pracy, równość płci i CSR oraz sposób, w jaki powinniśmy postępować w stosunku do siebie nawzajem jak i naszych klientów.

Kodeks postępowania B3

„Kamieniem węgielnym pracy Grupy B3 jest skupienie na klientach, wykwalifikowani pracownicy i zaangażowane przywództwo. Nasz długofalowy sukces zależy od naszej zdolności do tworzenia wartości dla tych, dla których istniejemy - dla klientów. Stwierdzone i implikowane potrzeby, wymagania, życzenia i oczekiwania naszych klientów są przewodnikiem dla naszej firmy, naszych pracowników i naszej działalności.

Tworzenie kultury, która stawia klienta na pierwszym miejscu, wymaga wytycznych dla naszej firmy oraz osobistego, aktywnego i widocznego zaangażowania każdej osoby. Dlatego też ważne jest dla nas stworzenie warunków dla zadowolonych pracowników, co robimy między innymi poprzez swobodę wpływania na ich własną sytuację zawodową ”.

– Sven Uthorn, Prezes i dyrektor generalny

Kodeks

Kodeks postępowania pracowników jest opisany w naszym systemie zarządzania i jest omawiany podczas wprowadzania nowych pracowników, a także w pracy wykonywanej na przykład przez poszczególne firmy. Wspólne wartości i możliwość działania na podstawie poziomu osobowości i wiedzy.

 • Reprezentujemy interesy klienta.
 • Szanujemy ludzi: twojego kolegę, twojego klienta i twoich kolegów z branży.
 • Pracujemy nad tym, aby rozwiązania klienta były jak najbardziej opłacalne.
 • Działamy profesjonalnie w naszych relacjach z personelem klienta i innymi zasobami, z których klient korzysta w związku z wykonywaną pracą. Elastyczność i pomoc to kluczowe wartości.
 • Postępujemy zgodnie z wytycznymi klienta, ale zawsze powinniśmy być w stanie zaproponować ulepszenia lub alternatywy tam, gdzie to konieczne i pożądane.
 • Czujemy się pokorni, jeśli chodzi o nasze własne niedociągnięcia i sugestie dotyczące ulepszeń, które są korzystne dla klienta.
 • Mamy zrównoważone zarządzanie wszelkimi niedociągnięciami w środowisku klienta, które charakteryzuje się odpowiedzialnością i „właściwą miarą” poufności. Poszanowanie tajemnic handlowych - własnych i innych - jest uwzględnione w ramach zatrudnienia i w umowie o pracę.
 • Jesteśmy odpowiedzialni za sposób, w jaki korzystamy z systemów informatycznych oraz kanałów i połączeń B3. Obejmuje to odpowiedzialność za fakt, że nazwa B3 nie pojawia się w wątpliwych (i oczywiście nielegalnych) kontekstach.
 • B3 nie rejestruje na codzień sposobu korzystania z telefonów komórkowych i Internetu. Jednak B3 zastrzega sobie prawo do rejestrowania tego, co jest wymagane do spełnienia wymagań polskiego prawa / umów biznesowych z klientami. Rejestrowanie i zarządzanie rejestrami ma miejsce w przypadku kluczowych dokumentów biznesowych. Sposób rejestrowania, oraz przechowywania danych osobowych powinien być przejrzysty dla naszych interesantów.
 • Staramy się być lubiani w otoczeniu klienta i przywiązujemy dużą wagę do tego, aby dopasować się do środowiska.
 • Szanujemy wszystkie prawa autorskie w każdej formie.
 • B3 należy postrzegać jako nowoczesną firmę, ale także przyjazną środowisku.

Środowisko i polityka pracy

B3 dąży do stwożenia zrównoważonego środowiska

 • B3 zapewnia dobre i zdrowe środowisko pracy, a także przyczynia się do dobra regionalnego i globalnego.
 • B3 analizuje swój wpływ na środowisko i ma na celu zmniejszenie jego wpływu na klimat.
 • B3 pracuje w projektach klientów, które mają pozytywny wpływ na środowisko i sprawdza w jaki sposób obecne projekty i zadania wpływają na środowisko.
 • B3 analizuje podróże w interesach, a także użytkowanie samochodów firmowych, w celu ograniczenia ich wpływu na środowisko.

Polityka środowiskowa

 • Pomieszczenia i podwykonawcy, z których korzysta B3, muszą być zorientowani na środowisko.
 • Firma będzie mapować swój wpływ na środowisko i stale dążyć do zmniejszenia wpływu na środowisko, zapobiegania zanieczyszczeniom i ciągłego doskonalenia swoich działań w zakresie środowiska.
 • B3 musi być zgodne z prawem i innymi wymogami, które są istotne dla naszej pracy środowiskowej.
 • Materiały eksploatacyjne w miarę możliwości muszą być poddawane recyklingowi.
 • Sortowanie źródła musi być wykonane zgodnie z standardami, ustalonymi przez osobę odpowiedzialną za ochronę środowiska w firmie.

Praca nad różnorodnością

B3 ma plan pracy nad różnorodnością. Plan obejmuje szereg obszarów, takich jak warunki pracy, możliwość pogodzenia rodzicielstwa z życiem zawodowym, dyskryminacja, nierówny rozkład płci w miejscu pracy i zróżnicowanie płac. Obszary te należy zmapować pod kątem równości płci i innych aspektów różnorodności. Badania tego obszaru stanowią następnie podstawę do analizy, wdrożenia i monitorowania pracy.

Celem planu różnorodności jest służenie zadanią mającym na celu zwiększenie równości i różnorodności. Dzięki temu planowi możemy pracować od punktu widzenia do świadomości. W B3 postrzegamy równość jako rzecz oczywistą, a różnorodność wzbogaca się wzajemnie.

Rozwój umiejętności

Pracownicy B3 powinni być rozwijani w swojej roli i mieć dużą indywidualną swobodę, jeśli chodzi o rozwój umiejętności. B3 wdrożyło systemowe narzędzie do zarządzania umiejętnościami, aby móc śledzić rozwój umiejętności w jeszcze bardziej uporządkowany sposób.

Mobbing/Nękanie

Nikt nie powinien być ofiarą nękania lub dyskryminacji w miejscu pracy. Nasza definicja terminów molestowanie i molestowanie seksualne jest zgodna z definicjami zawartymi w ustawie o dyskryminacji.

Różnorodność

B3 postrzega różnice, warunki i doświadczenia swoich pracowników jako aktywa w firmie. Różnorodność tworzy również inny rodzaj dynamiki w grupie pracowników, która może nadawać perspektywy i impulsy nowym myślom i pomysłom. B3 patrzy na całość, co możemy wspólnie osiągnąć, aby rozwijać się i odnosić sukcesy w tym, co robimy. Opierając się na planie równości płci, kierownicy B3 odpowiedzialni za personel muszą świadomie pracować z różnorodnością, a tym samym szerzyć i pogłębiać świadomość równości i różnorodności w życiu zawodowym pracowników.

Rekrutacja

B3 rekrutuje zgodnie z kompetencjami i doświadczeniem, a tym samym nie czyni rozróżnienia między płcią, pochodzeniem etnicznym, wyznaniem religijnym itp. Wszystkim kandydatom oferuje się te same warunki. Chcemy poprawić różnice ilości zatrudnionych kobiet i mężczyzn w B3, dlatego aktywnie pracujemy nad rekrutacją większej liczby kobiet. Jednym ze sposobów na to jest zaangażowanie konsultantów w znajdowanie większej liczby kandydatek, a także zachęcanie kobiet do tworzenia sieci oraz uwidocznienie naszych menedżerów i pracowników płci żeńskiej zarówno w kontekście rekrutacji, jak i w materiałach komunikacyjnych, takich jak raporty internetowe i roczne itp.

Środowisko pracy

Praca związana z promocją zasobów ludzkich jest najważniejszą kwestią w biurze B3 i obejmuje zarówno środowisko pracy, jak i zdrowie jednostki oraz ich rozwój, zarówno osobisty, jak i zawodowy. Ta praca składa się z podstawowych wartości, funkcjonującego modelu działania, realizacji odpowiednich działań oraz rozwoju i doskonalenia biznesu.

Wartości i punkty docelowe

 • Uważamy, że ważne jest, aby być szczęśliwym w pracy i dobrze się bawić!
 • Musimy zrównoważyć życie między pracą a wypoczynkiem oraz zachęcać do ćwiczeń i odnowy biologicznej
 • Mamy wysokie pułapy - wierzymy w przywództwo, a nie hierarchię
 • Okazujemy sobie wzajemne uznanie i szacunek
 • Cenimy sobie wolność i uczestnictwo, pracownicy są zawsze zaangażowani w decyzje, które ich dotyczą
 • Wierzymy w zdolność danej osoby do wzięcia odpowiedzialności i zachęcamy do osobistej przedsiębiorczości
 • Chcemy być firmą, która rozwiązuje problemy dla naszych klientów
 • Mamy założenia aby być dobrą firmą w którą warto zainwestować czas i pieniądze

Korupcja

Zakaz przekupstwa i korupcji jest regulowany przez prawo i ma oczywiście zastosowanie. Należy jednak pamiętać, że niektóre organizacje, umowy z klientami, umowy ramowe i standardy branżowe (których jesteśmy członkami) mogą mieć jeszcze bardziej rygorystyczne wytyczne i definicje niż przewiduje to prawo.

CSR

Ważne jest, abyśmy byli etyczną i przejrzystą firmą, która najlepiej przyczynia się do zrównoważonego rozwoju społecznego i ma dobre relacje ze społeczeństwem. Obejmuje to celową pracę w celu zminimalizowania negatywnego wpływu naszej organizacji, ale ma również na celu jeszcze bardziej przemyślaną pracę w celu promowania naszego pozytywnego wkładu, zarówno jako organizacji, jak i pracowników. Widzimy wiele korzyści ze współpracy z naszą społeczną odpowiedzialnością biznesu.

Wpływ pracy CSR na działalność B3

 • pozytywny wpływ na ludzi i środowisko
 • usługi dostosowane do zrównoważonego rozwoju
 • zwiększenie rentownośći
 • poprawą konkurencyjnośći w stosunku do klientów i potencjalnych rekrutów
 • pozytywny wpływ na B3 jako markę
 • pozytywny wpływ na rotację personelu
 • tworzenie nowych możliwości biznesowych / nowych rynków
 • spełnianie wymogów umów ramowych w operacjach publicznych
 • wewnętrzna jasność, że mamy strategię i politykę CSR.

Polityka komunikacji i informacji

Ambicją jest, aby komunikacja B3 charakteryzowała się otwartością, niezawodnością, dostępnością i szybkością. Ponadto informacje powinny być łatwo zrozumiałe dla odbiorcy i spełniać wszystkie wymagania. Firma musi jednocześnie przekazywać dokładne, odpowiednie i wiarygodne informacje wszystkim swoim akcjonariuszom, rynkom kapitałowym, społeczeństwu i mediom. Firma przestrzega przepisów giełdowych i papierów wartościowych, a także innych przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących spółek giełdowych w Szwecji.

Postępowanie w przypadku mobbingu

Normalną rzeczą w przypadku B3 jest to, że jeśli odkryjesz dyskryminację, naruszenie kodeksu postępowania itp., poruszysz to z najbliższym menedżerem, HR, lub inną osobą w zarządzie firmy, czy prezesem zarządu. Oczywiście możesz się zwrócić do każdego zaufanego menedżera. Wolimy aby zgłoszenie nie było anonimowe i ogólne, ale aby zgłaszać określone zdarzenia lub zachowania.

Mogą jednak wystąpić przypadki, gdy chcesz zgłosić się anonimowo. Można to zrobić w następujący sposób: wysyła się zawiadomienie w formie listu na adres pocztowy B3 i zaznacza, że zawiadomienie ma trafić do CEO, lub do przewodniczącego zarządu, w zależności od charakteru powiadomienia. Możliwe jest również anonimowe zgłoszenie się do naszych prawników: Wistrands Advokatbyrå, Lars Hasp, Box 7543, 103 93 Sztokholm.

Celem B3 jest zbadanie samego zdarzenia. Wnioskodawca musi mieć pewność, że wnioski są rozpatrywane według dyskrecji uzasadnionej przez daną sprawę. B3 ma obowiązek zbadania wszystkich przychodzących zawiadomień.

*Kodeks postępowania (ang. Code of Conduct) jest przewodnikiem po tym, jak firma lub organizacja powinna prowadzić działalność w sposób zgodny z etyką, społecznością i środowiskiem.