15 år av ständig tillväxt

Bli kontaktadarrowIcon
NYHET 24 APR 2019
__

15 år av ständig tillväxt

Entreprenörsandan. Energin. Erfarenheten. De här egenskaperna har präglat B3 Consulting Group sedan starten – och är några av de främsta anledningarna till att 2018 blev det bästa året hittills.

Hos B3 finns en vilja att ständigt utvecklas för att öka kundvärdet och ta tillvara på nya affärsmöjligheter som uppstår i samhällets pågående digitalisering. Därför har B3 över tiden också breddat verksamheten när det gäller inriktning, leverans och geografi. Och förutsättningarna att fortsätta växa är goda.

– Tillväxt är viktigt för oss på många sätt. Dels är det en bekräftelse på att vi har ett attraktionsvärde både i kund-och rekryteringsmarknaderna, dels är ökad kapacitet och leveransförmåga viktiga kriterier för våra kunder när de väljer bland sina konsultpartners.

Det viktigaste sättet att attrahera duktiga konsulter är att vi kan erbjuda dem spännande och utvecklande uppdrag – många attraheras också av vår prestigelösa företagskultur.

__
SVEN UTHORN, VD OCH KONCERNCHEF

– Tillväxt är också viktigt ur ett aktieägarperspektiv, eftersom ökad volym ger skalfördelar och möjliggör successivt ökande rörelsemarginaler. Vi verkar i en starkt fragmenterad bransch. Trots vår snabba tillväxt uppgår vår marknadsandel i Sverige endast till omkring en procent. I kombination med det växande behovet av den typ av expertis som vi kan leverera innebär det att vi har goda möjligheter att fortsätta växa.

– Det finns mycket som jag är nöjd med när det gäller vad B3 Consulting Group har lyckats uppnå under sina första 15 år – men det finns samtidigt en betydande utvecklingspotential; alla bolag inom koncernen har förutsättningar att växa mer och utveckla sina tjänsteerbjudanden. Samtidigt ska vi uppfylla våra finansiella mål, vi ska vara den bästa arbetsgivaren för erfarna konsulter och vi ska leverera på vårt varumärkeslöfte, att hjälpa våra kunder att ta till vara digitaliseringens möjligheter.

Året i korthet

  • Omsättningen uppgår till 726,3 (619,7) MSEK, vilket ger en tillväxt om 17,2 (26,9) procent
  • Rörelseresultat (EBIT) uppgår till 47,1 (36,8) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 6,5 (5,9) procent
  • Resultat efter skatt uppgår till 28,3 (26,1) MSEK
  • Vinst per aktie före och efter utspädning uppgår till 3,15 (3,29) SEK
  • Höjd utdelning föreslås om 2,25 (2,17) SEK/aktie
  • Antalet medarbetare vid periodens slut 609 (493)

LADDA HEM B3s ÅRSREDOVISNING FÖR 2018

Nyfiken på hur vi kan hjälpa dig? Kontakta oss gärna!