Code of Conduct - B3 Consulting Group

Bli kontaktadarrowIcon
CODE OF CONDUCT
__

B3s Code of Conduct

B3s Code of Conduct* är en uppförandekod som gäller för samtliga medarbetare och dotterbolag inom B3-koncernen. Uppförandekoden finns till för att vi ska ha en gemensam grundsyn på arbetsmiljö, miljö, jämställdhet och CSR och hur vi ska agera mot varandra och våra kunder.

B3s Code of Conduct

"Hörnstenar i B3-koncernens arbete är kundorientering, skickliga medarbetare och ett engagerat ledarskap. Vår långsiktiga framgång beror på vår förmåga att skapa värde för dem som vi finns till för – kunderna. Våra kunders uttalade och underförstådda behov, krav, önskemål och förväntningar ska vara vägledande för vårt företag, våra medarbetare och vår verksamhet.

För att skapa en kultur som sätter kunden i främsta rummet krävs riktlinjer för vår verksamhet och ett personligt, aktivt och synligt engagemang från varje individ. Därför är det också viktigt för oss att skapa förutsättningar för nöjda medarbetare, något vi bland annat gör genom friheten att påverka sin egen arbetssituation".

– Sven Uthorn, Koncernchef

Kodex
Medarbetarnas kodex finns beskriven i vårt ledningssystem och behandlas under introduktionen för nyanställda, samt i de arbeten som de enskilda bolagen lägger ner på t.ex. gemensamma värderingar med möjlighet att agera utifrån personlighet och kunskapsnivå.

 • Vi företräder kundens intressen.
 • Vi har respekt för individen: din kollega, din kund och dina branschkollegor.
 • Vi verkar för att kundens lösningar blir så kostnadseffektiva som möjligt.
 • Vi agerar professionellt i våra relationer med kundens personal och andra resurser som kunden använder för uppdragen. Smidighet, hjälpsamhet och serviceanda är centrala nyckelord.
 • Vi följer kundens riktlinjer men vi ska alltid kunna komma med förslag till förbättringar eller alternativ där så är nödvändigt och önskvärt.
 • Vi känner ödmjukhet när det gäller egna brister och förslag till förbättringar till nytta för kunden.
 • Vi har en balanserad hantering av eventuella brister i kundens miljö, som kännetecknas av ansvar och ”rätt mått” av konfidentialitet. Respekt för affärshemligheter – egna och andras – ingår som en del av anställningen och i anställningsavtalet.
 • Vi har ett ansvar för hur vi använder IT-system och B3s kanaler och kopplingar. Detta inbegriper ansvar för att B3s namn inte figurerar i tveksamma (och självklart inte olagliga) sammanhang.
 • B3 loggar inte användning av mobiler och internetanvändning normalt. B3 förbehåller sig dock rätten att logga vad som krävs för att uppfylla krav i svensk lag/affärsavtal med kunder. Loggning och versionshantering förekommer avseende för verksamheten kritiska dokument. Hur vi hanterar loggning, lagring och personuppgifter ska vara transparent för våra intressenter vid förfrågan.
 • Vi strävar efter att vara omtyckta i kundens miljö och vi lägger stor vikt vid att passa in i miljön.
 • Vi respekterar upphovsrätten i skrift, bildmaterial och kod.
 • B3 ska uppfattas som ett modernt företag och som sådant vara miljömedvetet – vilket även påverkar alla anställdas vardag.

Miljöarbete och miljöpolicy
B3 ska bidra till ett hållbart samhälle

 • B3 ska erbjuda en god och hälsosam arbetsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö.
 • B3 ska kartlägga sin miljöpåverkan och har som mål att årligen minska sin klimatpåverkan.
 • B3 ska verka för att arbeta i kundprojekt som ger positiv miljöpåverkan och med perspektivet hur aktuella projekt och uppdrag påverkar miljön.
 • B3 ska kartlägga tjänsteresande och dess miljöpåverkan med målet att årligen minska miljöpåverkan från företagets förmånsbilar.

Miljöpolicy

 • De lokaler och de underleverantörer B3 använder ska vara miljöinriktade.
 • Bolaget ska kartlägga sin miljöpåverkan och ständigt sträva efter att minska miljöpåverkan, förebygga föroreningar och ständigt förbättra sitt miljöarbete.
 • B3 ska följa de lagar och andra krav som är relevanta för vårt miljöarbete.
 • Förbrukningsartiklar ska vara av återvinningsbar/återvunnen karaktär och miljögodkänt där det är möjligt.
 • Källsortering ska ske enligt fastställda normer ifrån företagets miljöansvarige

Arbete med mångfald
B3 bedriver ett aktivt arbete med träffar och diskussioner inom mångfald och jämställdhet. B3 bedriver även ett hållbarhetsarbete/CSR med ambition att få fler kvinnor/tjejer att söka sig till branschen i stort.

B3s mångfaldsarbete omfattar ett flertal områden som t.ex. arbetsförhållanden, möjlighet att förena föräldraskap och arbetsliv, diskriminering, ojämn könsfördelning på arbetsplatsen och lönejämförelse. Syftet med mångfaldsarbetet är att öka jämställdhet och mångfald. I arbetet kan vi arbeta vidare från att synliggöra till att medvetandegöra. Vi på B3 ser jämställdhet som en självklarhet och att mångfald berikar.

Kompetensutveckling
B3s medarbetare ska utvecklas i sin roll och ges stor individuell frihet när det gäller kompetensutveckling. B3 har implementerat ett systemverktyg för kompetenshantering för att där kunna följa upp kompetensutvecklingen på ett än mer strukturerat sätt.

Trakasserier
Ingen ska behöva utstå trakasserier eller diskriminering på sin arbetsplats. Vår definition av begreppen trakasserier och sexuella trakasserier överensstämmer med definitionerna i Diskrimineringslagen. B3s policy och handlingsplan mot kränkande särbehandling och trakasserier beskriver att B3s verksamhet ska vara helt fri från trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. Alla medarbetare ska känna sig trygga och respekterade på sin arbetsplats. Det är den person som har utsatts som avgör vad som är oönskat, ovälkommet eller kränkande. Alla medarbetare ska ha kännedom om denna policy samt handlingsplanen och därmed även känna till hur B3 agerar vid förekomsten av trakasserier eller kränkningar.

Mångfald
B3 ser sina medarbetares olikheter, förutsättningar och erfarenheter som tillgångar i verksamheten. Mångfald skapar också en annan typ av dynamik i en personalgrupp vilket kan ge perspektiv och impulser till nya tankar och idéer. B3s Jämställdhets- och mångfaldspolicy beskriver hur vår övertygelse att en jämlik arbetsplats som förespråkar mångfald är mer kreativ, effektiv och utvecklande. B3 tittar på helheten, vad vi kan åstadkomma tillsammans för att utvecklas och lyckas i det vi gör. Med utgångspunkt från jämställdhetsarbetet ska B3s chefer med personalansvar arbeta medvetet med mångfald och därigenom sprida och fördjupa medvetandet om jämställdhet och mångfald i arbetslivet hos medarbetarna. Med mångfald menar vi de olikheter som gör oss alla unika; så som ålder, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, fysiska förutsättningar, religion, trosuppfattning, sexuell läggning samt olika sätt att tänka och agera.

Rekrytering
B3 rekryterar efter kompetens och erfarenhet och gör därvid ingen åtskillnad mellan kön, etnicitet, religiös tillhörighet etc. Samma villkor erbjuds alla kandidater. Vi vill förbättra fördelningen män/kvinnor på B3 och jobbar därför aktivt för att rekrytera fler kvinnor. Ett sätt att göra detta är att involvera konsulterna i att hitta fler kvinnliga kandidater och att uppmuntra kvinnligt nätverkande samt synliggöra våra kvinnliga chefer och medarbetare både i rekryteringssammanhang och i kommunikationsmaterial som webb och årsredovisning etc.

Arbetsmiljö
Personalvårdsfrämjande arbete är en central del i B3s bolagsbyggande och omfattar arbetsmiljön i stort såväl som för den enskilda individen, medarbetarnas hälsa och deras utveckling, både personlig och yrkesmässig. Detta arbete utgörs av en helhet som består av grundläggande värderingar, en fungerande arbetsmodell, genomförande av relevanta aktiviteter samt utveckling och förbättring av verksamheten.

Värderingar och målbilder som styr vårt personalvårdande arbete

 • Vi tycker det är viktigt att trivas på jobbet och ha kul!
 • Vi ska ha balans i livet, mellan arbete och fritid, och uppmuntrar till motion, friskvård och wellness
 • Vi har högt i tak – vi tror på ledarskap, inte hierarki
 • Vi visar varandra uppskattning och ger feedback
 • Vi värdesätter frihet och delaktighet, medarbetare involveras alltid i beslut som berör denne
 • Vi tror på individens förmåga att ta ansvar och uppmuntrar personligt entreprenörskap
 • Vi ska vara ett företag som löser problem åt våra kunder
 • Vi ska vara ett bra företag att investera tid eller pengar i

Korruption
Förbud mot bestickning och korruption är reglerat i lag och gäller självklart. Observera dock att vissa organisationer, kundavtal, ramavtal samt branschstandarder (där vi är medlemmar) kan ha ännu striktare riktlinjer och förtydliganden än vad lagen anger.

Hållbarhet/CSR
Det är viktigt för oss att vara ett etiskt och transparent bolag som på bästa sätt bidrar till en hållbar samhällsutveckling och att vi har goda relationer till samhället. Detta innebär ett medvetet arbete för att minimera vår organisations negativa påverkan, men syftar också till ett ännu mer idogt arbete att främja våra möjligheter till att bidra positivt, såväl som organisation som på medarbetarnivå. Vi ser många fördelar med att arbeta med vårt sociala ansvarstagande.

CSR-arbetets påverkan för B3s verksamhet

 • positiv påverkan på människor och miljö
 • hållbarhetsanpassade tjänster
 • öka lönsamheten
 • förbättra konkurrenskraften mot kund och potentiella rekryter
 • positiv påverkan på B3 som varumärke
 • positiv påverkan på personalomsättning
 • skapa nya affärsmöjligheter/nya marknader
 • uppfylla krav på ramavtalen inom offentlig verksamhet
 • tydlighet internt om att vi har en CSR-strategi och en policy.

Kommunikation och informationspolicy
Ambitionen är att B3s kommunikation ska präglas av öppenhet, tillförlitlighet, tillgänglighet och snabbhet. Vidare ska informationen vara lättförståelig för mottagaren och möta de krav som t.ex. Stockholmsbörsen kräver när det gäller kurspåverkande information.

Bolaget ska lämna korrekt, relevant och tillförlitlig information samtidigt till alla sina aktieägare, kapitalmarknad, samhälle och media. Bolaget följer börs- och värdepapperslagstiftning samt övriga lagar, förordningar och regler för börsnoterade aktiebolag i Sverige.

Avvikelser och visselblåsare
Det normala på B3 om man upptäcker diskriminering, brott mot code of conduct etc är att man tar upp det med närmsta chef, HR, annan person i företagsledningen eller styrelsens ordförande. Det går självklart att ta upp det med godtycklig chef man har förtroende för. Vi ser helst att man inte anmäler anonymt och i generella ordalag utan att man anmäler specifika händelser eller beteenden.

Det kan dock förekomma fall då man vill rapportera anonymt. Detta kan göras på följande sätt: man skickar anmälan som brev till B3s postadress och anger Att: VD eller Att: styrelseordföranden beroende på anmälans art. Det går även att anmäla anonymt till våra advokater: Wistrands Advokatbyrå, Att: Lars Hasp, Box 7543, 103 93 Stockholm.

B3s mål är att utreda händelsen i sig. Den som anmäler ska känna sig trygg med att anmälningar utreds och hanteras med den diskretion som ärendet motiverar. B3 har en skyldighet att utreda alla inkomna ärenden.

*En uppförandekod (från engelskans Code of Conduct) är riktlinjer för hur ett företag eller en organisation ska bedriva sin verksamhet på ett etiskt, socialt och miljömässigt riktigt sätt.

Nyfiken på hur vi kan hjälpa dig? Kontakta oss gärna!