B3 publicerar årsredovisning för 2019

Bli kontaktadarrowIcon
NYHET 3 APRIL 2020
__

B3 publicerar årsredovisning för 2019

Ladda ner årsredovisningen

Digitaliseringens utmaningar stärker efterfrågan
B3 Consulting Group har fått en allt viktigare roll gentemot sina kunder – från att vara konsultleverantör, till strategisk digitaliseringspartner och problemlösare. För tio år sedan betraktades IT som en stödfunktion, men idag är det en självklar del av verksamheten och avgörande för långsiktig överlevnad.

2010-talet blev för oss ett decennium av snabb expansion då B3 utvecklades enormt. Vi startade 2010 med 70 medarbetare, vi går in i 20-talet med över 700. Vi har 40 av 40 möjliga tillväxtkvartal i rad och vi har en genomsnittlig årlig resultatökning (EBIT) på 22 procent. Vi har vuxit inte bara i numerär, vi har kompetensbreddat, förstärkt vårt tjänsteerbjudande och breddat vår geografiska närvaro till nya marknader. Samtidigt har vi alltid månat om att hålla hög kvalitet i allt vi gör. Vi har investerat i varumärke, kompetensutveckling, sälj- och ledningsförmåga, processer och stödsystem – allt i syfte att säkerställa ett långsiktigt hållbart företagsbygge.

Hur såg utvecklingen ut under 2019?
Vi gjorde många framsteg under 2019, men året har också bjudit på en del utmaningar som hämmat vår resultatutveckling. Vi har upplevt en försvagning i delar av kundmarknaden framförallt inom offentlig sektor, som tyngts av besparingskrav och utdragna besluts- och inköpsprocesser. Vi har också mött en försvagad efterfrågebild avseende framförallt projektledning och verksamhetsutveckling, något som främst påverkat vårt affärsområde Digital Management negativt. Detta möter vi genom att anpassa organisation, vässa vårt erbjudande, och skifta kundfokus mot de sektorer som vill ligga i framkant Samtidigt har vi åtnjutit en fortsatt väldigt stark efterfrågan inom systemutveckling, driven av kundernas strävan mot nya programvarulösningar, nya digitala tjänster och nya användarupplevelser.

Vårt affärsområde Digital Innovation har utvecklats kraftigt – vi har under de senaste året blivit ett riktigt ”power house” inom systemutveckling med mer än 300 konsulter. Här, liksom i affärsområde Digital Infra med våra cloudrelaterade tjänster, är det full fart framåt – dock med den fortsatta utmaningen att hålla tempot uppe i rekryteringsmarknaden.

__
SVEN UTHORN, VD OCH KONCERNCHEF B3 CONSULTING GROUP

Vad ser du framför dig för 2020 och bortåt?
Just nu ligger väldigt mycket av vårt fokus på operationell effektivitet, i syfte att stärka resultatgenereringen. Vi har gjort anpassningar i organisationen, slagit ihop mindre enheter till lite större, och räknar med att detta ska ge positiva effekter. Det handlar också om att arbeta vidare med strategiskt kundval – att fokusera hårdare på de kunder som representerar störst potential för oss. Och att i det dagliga arbeta koncentrerat med vår viktigaste uppgift som konsultföretag – att säkerställa att våra konsulter har fullt upp att göra med intressanta uppgifter hos spännande kunder.

Vi har en i grunden sund affärsmodell, en god riskspridning och ser framför oss en marknad med väldigt många möjligheter. Samtidigt måste vi ha beredskap att parera förändringar i marknaden. I skrivande stund fördystras investeringsklimatet av osäkerhet kring coronavirusets spridning och farhågor om dess långsiktiga påverkan på världsekonomin. Oaktat att denna osäkerhet finns och måste hanteras har jag mycket stor tillförsikt kring vår fortsatta långsiktiga utveckling.

Läs hela VD-ordet i årsredosvisningen

Nyfiken på hur vi kan hjälpa dig? Kontakta oss gärna!